Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

30. Pese a los progresos, el mundo no pudo cumplir el Objetivo de Desarrollo del Milenio de lograr la enseñanza primaria universal para 2015. En 2013, el último año del que se dispone de datos, 59 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria no estaban escolarizados. Las estimaciones muestran que, de esos 59 millones de niños, 1 de cada 5 habían abandonado la escuela, y las tendencias recientes indican que 2 de cada 5 niños no escolarizados nunca pusieron pie en un aula. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible reconocen claramente que hay que subsanar esa deficiencia, independientemente de que la comunidad internacional se ocupe específicamente de los desafíos en materia de calidad y equidad.
31. La medición de los resultados del aprendizaje desde los primeros grados ayudará a determinar en qué áreas las escuelas no están logrando cumplir sus compromisos con los niños y a formular medidas correctivas apropiadas. Por ejemplo, según los datos correspondientes a 2013 de 15 países de América Latina, en seis países, menos del 50% de los alumnos de tercer grado tenían un nivel mínimo de dominio de las matemáticas; en tres países, menos de la mitad sabían leer bien.
32. Al finalizar la escuela primaria, los niños deberían poder leer y escribir y entender y utilizar los conceptos básicos de matemáticas. Sin embargo, en 2014, entre el 40% y el 90% de los niños no lograron ni siquiera los niveles mínimos de competencia en lectura en diez países africanos, y en nueve de esos países, entre el 40% y el 90% de los niños no alcanzaron los niveles mínimos de competencia en matemáticas.

UN. Consello Económico e Social

Gamestorming

Cita

Las gamestorming —sesiones de juegos creativos— son una alternativa a los procesos empresariales comunes y corrientes. En ellas, las metas no son precisas, de manera que la forma en que enfocamos el espacio del reto no puede diseñarse por anticipado ni se puede predecir completamente. Mientras que un proceso empresarial crea una cadena de causa y efecto sólida y segura, las gamestorming crean algo diferente: no es una cadena, sino un marco de trabajo propicio para explorar, experimentar, probar y equivocarse.

Resumo do libro:

Gamestorming por Dave Gray, Sunni Brown y James Macanufo

 

Cooperación

Nadie duda de que las tecnologías y sus sistemas de diseño potencian la cooperación. El problema es en qué dirección se “pone a producir” esa potencia latente en la vida social, cómo y con qué fin se explota la cooperación social, la riqueza del territorio y sus infraestructuras. No hay datos que ni por asomo demuestren la capacidad redistributiva que tienen un conjunto de algoritmos cuando se inyectan sobre un territorio. Es puro idealismo chamánico pensar que esas soluciones técnicas van a producir justicia social y van a evitar prácticas de monopolio rentista. Los planes del capitalismo no son redistribuir la riqueza o cuidar el medioambiente, sino explotar el trabajo ajeno y reproducir las desigualdades sociales y territoriales.

CTXT

Seminario Internet Educativo

Nova EdiciónCartelSeminarioIIEdition

Debido ó acollemento positivo da primeira edición é por mor das persoas que pese ó seu interese, non puideron asistir na primeira edición por non axustarse as datas de celebración ós seus horarios. Temos interese en ofrecer unha segunda edición do Seminario Internet Educativo o vindeiro mes de novembro do 10 ó 12 de novembro de 19:30 a 21:00 horas. Aqueles centros e persoas interesadas poden inscribirse neste enlace.

Agradécese a difusión a aquelas persoas que poidan estar interesadas.

Fin da Actualización

————————————————————————————————

CartelSeminarioInternet

A Vicerreitoría do Campus de Pontevedra Casas das Campás, organiza a través de Área de Extensión Cultural, un curso libre e gratuito (previa inscrición) orientado a explorar os retos que presenta para os axentes educativos a incorporación das TIC nos procesos de ensino aprendizaxe.

Perfil de participantes
Docentes e educadores en formación e en activo que estean interesados en coñecer as prácticas de navegación de usuarios infantís e xuvenís dende centros educativos de Galicia. O perfil do participante é ó dun docente interesado no uso educativo das TIC con ánimo de coñecer e afondar nos procesos e dificultades que os alumnos afrontan para resolver as necesidades de información que se lle presentan na aula.

Programa formativo
O programa constará de 3 sesións:
1. Na primeira farase un análise crítico dos métodos de investigación que sustenta os resultados sobre usos educativos de internet.
2. a segunda sesión invita a refelcionar sobre o alcance e limitacións dos coñecementos obtidos ata o momento en referencia ós usos educativos de internet, indagando nas implicacións que presentan para os docentes e educadores.
3. En última instancia farase unha formación en ferramentas para a observación, seguimento e corrección das prácticas de navegación dos alumnos.

Xustificación
Segundo a UNESCO (2009) o “mapa do coñecemento” elaborado polo Grupo dos países en desenvolvemento da OCDE concluía que despois de décadas de grandes inversións en TIC:

  • Os beneficios derivados destas tecnoloxías non parecen estar suficientemente sustentados por datos.
  • A evidencia sobre o seu impacto real é ambigua o, no mellor dos casos, discutible.
  • Existen diversas fendas de coñecemento
  • Faltan estándares, metodoloxías e indicadores internacionais que permitan medir con maior precisión os beneficios reais das TIC en educación.
  • Ausencia de directrices normalizadas que faciliten la elaboración de indicadores relevantes e comparables.
  • Faltan datos confiables e inequívocos que permitan adoptar políticas decisorias.
  • Limita a capacidade dos elaboradores de políticas para tomar decisións informadas ou mostrar un compromiso coa integración das TIC nos sistemas educativos”.

A incorporación das TIC ó ensino responde a un plan deseñado pola Unión Internacional de Telecomunicacións (UIT) e proxéctase na Unión Europea en 1987, no marco da Axenda de Lisboa, trazado en España a través do Ministerio de Industria Turismo e Comercio articúlase no Plan INGENIO2010 (Piñeiro Castro , 2014). cuxo obxectivo “se poden resumir, a nivel global, no obxectivo de conseguir que o gasto TIC sobre o PIB se sitúe no 7% no ano 2010”. O plan económico implementouse a través do Plan instrumental Avanza e Avanza2 dependentes do MITC e materializouse en Internet na Aula. Ó mesmo tempo as liñas de financiamento en investigación TIC marcaban como punto fundamental sine qua “fomentar o uso das TIC no ensino”.

Aínda que o esforzo institucional para fomentar a penetración das tecnoloxías na educación reverte nun maior uso e frecuencia; os informes PISA máis recentes desvelan escasa capacitación tecnolóxica e non se teñen desenvolto didácticas específicas para a incorporación das TIC. Por isto, cada vez máis autores presentan visións críticas en (ENLACES, 2011; Ramírez Orellana, Martín Domínguez & Clemente Linuesa, 2012; PISA-ERA, 2011, ) e invitan a fundamentar conceptualmente a incorporación das mesmas (Cabero, 2010), indicando que «a integración das TIC en modelos formativos non adecuados, non solo non mellora a aprendizaxe senón que o empeora (Rodríguez, 2011, p.10) e en moitos sentidos xera dificultades para o profesorado como para os alumnos (Gemma, 2013). No contexto creado, a propia Comisión Europea insta ó Grupo de Expertos sobre a Alfabetización Mediática a examinar a situación actual da alfabetización mediática nas escolas dos países representados (Aguaded, 2013) co obxectivo de abordar con maior éxito a incorporación de las TIC a la educación.

Nesta liña, a xornada formativa pretende facilitar o traballo dos docentes aportando unha ferramenta útil para a observancia e desenvolvemento das capacidades e destrezas dos alumnos no uso educativo de Internet. Facilitando a actuación flexible na corrección de posibles GAP xerados polas distintas fendas que se presentan na accesibilidade e no uso das tecnoloxías a través da investigación-acción na aula.

 

Sexamos seri@s por favor. Esto son 15 minutos de investigación.

En primeiro lugar, paréceme aberrante que a xente intente colocar un “test de satisfacción” que lle pasou ós alumnos en clase como traballo de investigación. En segundo lugar, porque o test de como resultado niveis altos de satisfación no alumnado non se pode inferir que o software empregado é unha ferramenta fetén para a aprendizaxe. En terceiro lugar, unha pode ser moi lista (ou listo), pero hai que saír do propio campo e ler un pouco de outros campos sobre todo se se van usar conceptos que lles corresponden -se se vai medir a satisfacción hai que ler antes sobre satisfacción- porque:
a) o grao de satisfacción está ligado á natureza do cerebro que ten como prioridade establecer sinápsis que reduzan o consumo de enerxía e a manter estas xunto cun consumo mínimo o maior tempo posible. A aprendizaxe pola contra consiste en alterar as sinápsis existentes e crear outras novas.
b) hai estudos que apuntan que o grado de satisfación está directamente relacionado coa idade e os máis novos amosan en xeral maiores niveis de satisfacción, concretamente entre os 18 e os 25 que coinciden cos periodos de formación universitaria.
c) a satisfacción medida tanto pode ser real como alucinatoria (esto sábese dende os primeiros balbuceos da psicanálise).

E non esquecerse de ter certa vixilancia sobre outro tipo de factores que poidan intervir, por favor. Que estamos a xerar moito ruído, un pouco de rigor… inda que non sexa moito…

 

 

different children and adolescents operate in different ways

The Finnish Barometers indicate that different children and adolescents operate in different ways in the media environment. Personal preferences in media develop at an early age, around the age of 3 or 4. Even before school age, there are already differences in media preference between boys and girls. For example, boys typically play games, use the internet and read comics more than girls do. Girls, instead, read more books than do
boys. The media environments of different age groups also differ. Between the ages of seven and nine, children still mainly prefer media content designed for children. By the age of 11, however, the media favourites and amounts of media use already resemble those of adolescents, for example in terms of internet behaviour. For young people, the internet is important, especially as a means of keeping in touch.
Children nowadays use the internet at an ever younger age. In a European comparison  from 2010, Finnish children and adolescents aged 9–16 had started using the web at an average age of 7. The data of the Children’s Media Barometer, which were collected in 2010 too, indicated that one out of three 3-year-olds, one half of 5-year-olds and two out of
three 6-year-olds were using the internet. The rapid advancement of technology produces user-friendly communication devices for the needs of children and adolescents. Tablets, for example, are becoming more common in families with children. Children also start
using mobile phones with an internet connection and other mobile devices at a younger age.

Council conclusions on media literacy in the digital environment

In the promotion of media literacy it is crucial to recognise that the digital revolution has brought about significant benefits and opportunities, enriching the lives of individuals, in terms of their ability to communicate, learn and create, and transforming the organisation of society and the economy. The responsible and informed useof new technologies and new media requires citizens to be aware of risks and to respect relevant legal provisions, but media literacy policies should address such questions in the context of a generally positive message.
Fonte: UE

Indicadores

“Los indicadores del Eurostat se reconocen como aquellos que más aportan a la evaluación del uso de los medios por parte de los ciudadanos, pero no recogen las dimensiones de uso crítico y habilidades comunicativas para la participación. igualmente, los indicadores sobre el acceso al uso de las TIC en la educación, especialmente los desarrollados a nivel europeo por European Schoolnet  –Informes sobre paísesEstudios comparativos-, contribuyen a un diagnóstico sobre la ML en el aula, pero son insuficientes para valorar su desarrollo en el currículo o la disponibilidad de recursos didácticos sobre el tema”

Fonte:UAB