Cooperación

Nadie duda de que las tecnologías y sus sistemas de diseño potencian la cooperación. El problema es en qué dirección se “pone a producir” esa potencia latente en la vida social, cómo y con qué fin se explota la cooperación social, la riqueza del territorio y sus infraestructuras. No hay datos que ni por asomo demuestren la capacidad redistributiva que tienen un conjunto de algoritmos cuando se inyectan sobre un territorio. Es puro idealismo chamánico pensar que esas soluciones técnicas van a producir justicia social y van a evitar prácticas de monopolio rentista. Los planes del capitalismo no son redistribuir la riqueza o cuidar el medioambiente, sino explotar el trabajo ajeno y reproducir las desigualdades sociales y territoriales.

CTXT

Seminario Internet Educativo

Nova EdiciónCartelSeminarioIIEdition

Debido ó acollemento positivo da primeira edición é por mor das persoas que pese ó seu interese, non puideron asistir na primeira edición por non axustarse as datas de celebración ós seus horarios. Temos interese en ofrecer unha segunda edición do Seminario Internet Educativo o vindeiro mes de novembro do 10 ó 12 de novembro de 19:30 a 21:00 horas. Aqueles centros e persoas interesadas poden inscribirse neste enlace.

Agradécese a difusión a aquelas persoas que poidan estar interesadas.

Fin da Actualización

————————————————————————————————

CartelSeminarioInternet

A Vicerreitoría do Campus de Pontevedra Casas das Campás, organiza a través de Área de Extensión Cultural, un curso libre e gratuito (previa inscrición) orientado a explorar os retos que presenta para os axentes educativos a incorporación das TIC nos procesos de ensino aprendizaxe.

Perfil de participantes
Docentes e educadores en formación e en activo que estean interesados en coñecer as prácticas de navegación de usuarios infantís e xuvenís dende centros educativos de Galicia. O perfil do participante é ó dun docente interesado no uso educativo das TIC con ánimo de coñecer e afondar nos procesos e dificultades que os alumnos afrontan para resolver as necesidades de información que se lle presentan na aula.

Programa formativo
O programa constará de 3 sesións:
1. Na primeira farase un análise crítico dos métodos de investigación que sustenta os resultados sobre usos educativos de internet.
2. a segunda sesión invita a refelcionar sobre o alcance e limitacións dos coñecementos obtidos ata o momento en referencia ós usos educativos de internet, indagando nas implicacións que presentan para os docentes e educadores.
3. En última instancia farase unha formación en ferramentas para a observación, seguimento e corrección das prácticas de navegación dos alumnos.

Xustificación
Segundo a UNESCO (2009) o “mapa do coñecemento” elaborado polo Grupo dos países en desenvolvemento da OCDE concluía que despois de décadas de grandes inversións en TIC:

  • Os beneficios derivados destas tecnoloxías non parecen estar suficientemente sustentados por datos.
  • A evidencia sobre o seu impacto real é ambigua o, no mellor dos casos, discutible.
  • Existen diversas fendas de coñecemento
  • Faltan estándares, metodoloxías e indicadores internacionais que permitan medir con maior precisión os beneficios reais das TIC en educación.
  • Ausencia de directrices normalizadas que faciliten la elaboración de indicadores relevantes e comparables.
  • Faltan datos confiables e inequívocos que permitan adoptar políticas decisorias.
  • Limita a capacidade dos elaboradores de políticas para tomar decisións informadas ou mostrar un compromiso coa integración das TIC nos sistemas educativos”.

A incorporación das TIC ó ensino responde a un plan deseñado pola Unión Internacional de Telecomunicacións (UIT) e proxéctase na Unión Europea en 1987, no marco da Axenda de Lisboa, trazado en España a través do Ministerio de Industria Turismo e Comercio articúlase no Plan INGENIO2010 (Piñeiro Castro , 2014). cuxo obxectivo “se poden resumir, a nivel global, no obxectivo de conseguir que o gasto TIC sobre o PIB se sitúe no 7% no ano 2010”. O plan económico implementouse a través do Plan instrumental Avanza e Avanza2 dependentes do MITC e materializouse en Internet na Aula. Ó mesmo tempo as liñas de financiamento en investigación TIC marcaban como punto fundamental sine qua “fomentar o uso das TIC no ensino”.

Aínda que o esforzo institucional para fomentar a penetración das tecnoloxías na educación reverte nun maior uso e frecuencia; os informes PISA máis recentes desvelan escasa capacitación tecnolóxica e non se teñen desenvolto didácticas específicas para a incorporación das TIC. Por isto, cada vez máis autores presentan visións críticas en (ENLACES, 2011; Ramírez Orellana, Martín Domínguez & Clemente Linuesa, 2012; PISA-ERA, 2011, ) e invitan a fundamentar conceptualmente a incorporación das mesmas (Cabero, 2010), indicando que «a integración das TIC en modelos formativos non adecuados, non solo non mellora a aprendizaxe senón que o empeora (Rodríguez, 2011, p.10) e en moitos sentidos xera dificultades para o profesorado como para os alumnos (Gemma, 2013). No contexto creado, a propia Comisión Europea insta ó Grupo de Expertos sobre a Alfabetización Mediática a examinar a situación actual da alfabetización mediática nas escolas dos países representados (Aguaded, 2013) co obxectivo de abordar con maior éxito a incorporación de las TIC a la educación.

Nesta liña, a xornada formativa pretende facilitar o traballo dos docentes aportando unha ferramenta útil para a observancia e desenvolvemento das capacidades e destrezas dos alumnos no uso educativo de Internet. Facilitando a actuación flexible na corrección de posibles GAP xerados polas distintas fendas que se presentan na accesibilidade e no uso das tecnoloxías a través da investigación-acción na aula.

 

Sorprendentemente e apesares dos esforzos en introducir as novas tecnoloxías da educación nas escolas cos Plans Avanza e Avanza 2, Internet na Aula, resulta que segundo o AIMC a xente conéctase menos a internet dende o centro de estudios ca do que xa se conectaba no 97. O mesmo pasa coas conexións dende o lugar de traballo.

Se esto fose certo, podería ser que estiveramos a tirar cos cartos publicos destinados a fomentar o uso das TIC. Dios queira que o EGM se equivoque, porque senón solo nos queda subir as audiencias co noso Proxecto Abalar para que veña a nos a Sociedade da Información. Non deixemos cair o PIB.

 

 

Falta de sustento

Se reconoce que el uso de las TIC en educación puede ampliar el acceso a oportunidades de aprendizaje, mejorar los logros de aprendizaje y calidad de la educación incorporando métodos avanzados de enseñanza, así como impulsar la reforma de los sistemas educativos. Sin embargo, un reciente “mapa del conocimiento” elaborado por el Grupo InfoDev del Banco mundial (Trucano, 2005) revela que, tras décadas de grandes inversiones en TIC en los países de la OCDE y a pesar del creciente uso de estas tecnologías en los países en desarrollo, los beneficios derivados de estas tecnologías no parecen estar suficientemente sustentados por datos, en tanto que la evidencia sobre su impacto real es ambigua o, en el mejor de los casos, discutible. Estas conclusiones  pusieron de relieve diversas brechas de conocimiento y reconocieron la necesidad de adoptar estándares, metodologías e indicadores internacionales que permitan medir con mayor precisión los beneficios reales de las TIC en educación.
Esta carencia de datos confiables e inequívocos, sumada a la ausencia de directrices normalizadas que faciliten la elaboración de indicadores relevantes y comparables, limita la habilidad de los elaboradores de políticas para tomar decisiones informadas o mostrar un compromiso con la integración de las TIC en sus sistemas educativos.

Fonte

Gastar en I+D+i

Os profesionais do Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información que elaboran La sociedad en Red. Informe Anual 2011expresan a información que nos da a gráfica do xeito seguinte:

Ocho de cada diez internautas se conectan a Internet desde su hogar.

Eu expreso e afirmo a partir da mesma gráfica o seguinte:

Oito de cada dez internautas conéctanse a Internet dende fóra dos seus fogares.

E a miña afirmación é tan certa coma a do profesional que traballa para ONTSI.

Procedemos a sumar os que se conectan dende fóra do fogar:

35.5+21.4+9.8+9.6+6.8+3.8= 86.9

Ademáis, aínda que non dou atopado o cuestionario para saber como funciona a pregunta no cuestionario, asumo que as respostas non son excluíntes porque entre os que se conectan dentro e os que se conectan fóra estamos ante un 169.6% (82,7+86.9). Polo que parece os mesmos que se conectan dende a casa tamén se conectan dende outros puntos . Bueno, eu non sei para que pretendía servir esta gráfica, pero serviu para cabrearme xa pola mañán e facerme perder algún tempo.

A xente que consulta este tipo de informes, suele estar moi ocupada e ter moitas cousas en que pensar, pero non hai que aproveitar isto para colocar calquera cousa de calquera maneira. Convén poñer un pouco de interese e rigor no traballo que se fai para non acabar inmers@s en estados de crisis incomprensibles. Hai que esforzar o intelecto cara a comprensión da realidade. Sobre todo dende os observatorios destinados a tal fin. Non hai que rellenar con vacío as fendas existentes entre o coñecemento e o real.

Non olvidemos que estes informes están dirixidos a xente que presumiblemente ten un intelecto medio, tal vez en algún caso incluso superior. Un pouquiño de responsabilidade no traballo que se fai con cargo a fondos públicos. Esto non é invertir en I+D+i, esto é gastar en I+D+i