Seminario Internet Educativo

Nova EdiciónCartelSeminarioIIEdition

Debido ó acollemento positivo da primeira edición é por mor das persoas que pese ó seu interese, non puideron asistir na primeira edición por non axustarse as datas de celebración ós seus horarios. Temos interese en ofrecer unha segunda edición do Seminario Internet Educativo o vindeiro mes de novembro do 10 ó 12 de novembro de 19:30 a 21:00 horas. Aqueles centros e persoas interesadas poden inscribirse neste enlace.

Agradécese a difusión a aquelas persoas que poidan estar interesadas.

Fin da Actualización

————————————————————————————————

CartelSeminarioInternet

A Vicerreitoría do Campus de Pontevedra Casas das Campás, organiza a través de Área de Extensión Cultural, un curso libre e gratuito (previa inscrición) orientado a explorar os retos que presenta para os axentes educativos a incorporación das TIC nos procesos de ensino aprendizaxe.

Perfil de participantes
Docentes e educadores en formación e en activo que estean interesados en coñecer as prácticas de navegación de usuarios infantís e xuvenís dende centros educativos de Galicia. O perfil do participante é ó dun docente interesado no uso educativo das TIC con ánimo de coñecer e afondar nos procesos e dificultades que os alumnos afrontan para resolver as necesidades de información que se lle presentan na aula.

Programa formativo
O programa constará de 3 sesións:
1. Na primeira farase un análise crítico dos métodos de investigación que sustenta os resultados sobre usos educativos de internet.
2. a segunda sesión invita a refelcionar sobre o alcance e limitacións dos coñecementos obtidos ata o momento en referencia ós usos educativos de internet, indagando nas implicacións que presentan para os docentes e educadores.
3. En última instancia farase unha formación en ferramentas para a observación, seguimento e corrección das prácticas de navegación dos alumnos.

Xustificación
Segundo a UNESCO (2009) o “mapa do coñecemento” elaborado polo Grupo dos países en desenvolvemento da OCDE concluía que despois de décadas de grandes inversións en TIC:

 • Os beneficios derivados destas tecnoloxías non parecen estar suficientemente sustentados por datos.
 • A evidencia sobre o seu impacto real é ambigua o, no mellor dos casos, discutible.
 • Existen diversas fendas de coñecemento
 • Faltan estándares, metodoloxías e indicadores internacionais que permitan medir con maior precisión os beneficios reais das TIC en educación.
 • Ausencia de directrices normalizadas que faciliten la elaboración de indicadores relevantes e comparables.
 • Faltan datos confiables e inequívocos que permitan adoptar políticas decisorias.
 • Limita a capacidade dos elaboradores de políticas para tomar decisións informadas ou mostrar un compromiso coa integración das TIC nos sistemas educativos”.

A incorporación das TIC ó ensino responde a un plan deseñado pola Unión Internacional de Telecomunicacións (UIT) e proxéctase na Unión Europea en 1987, no marco da Axenda de Lisboa, trazado en España a través do Ministerio de Industria Turismo e Comercio articúlase no Plan INGENIO2010 (Piñeiro Castro , 2014). cuxo obxectivo “se poden resumir, a nivel global, no obxectivo de conseguir que o gasto TIC sobre o PIB se sitúe no 7% no ano 2010”. O plan económico implementouse a través do Plan instrumental Avanza e Avanza2 dependentes do MITC e materializouse en Internet na Aula. Ó mesmo tempo as liñas de financiamento en investigación TIC marcaban como punto fundamental sine qua “fomentar o uso das TIC no ensino”.

Aínda que o esforzo institucional para fomentar a penetración das tecnoloxías na educación reverte nun maior uso e frecuencia; os informes PISA máis recentes desvelan escasa capacitación tecnolóxica e non se teñen desenvolto didácticas específicas para a incorporación das TIC. Por isto, cada vez máis autores presentan visións críticas en (ENLACES, 2011; Ramírez Orellana, Martín Domínguez & Clemente Linuesa, 2012; PISA-ERA, 2011, ) e invitan a fundamentar conceptualmente a incorporación das mesmas (Cabero, 2010), indicando que «a integración das TIC en modelos formativos non adecuados, non solo non mellora a aprendizaxe senón que o empeora (Rodríguez, 2011, p.10) e en moitos sentidos xera dificultades para o profesorado como para os alumnos (Gemma, 2013). No contexto creado, a propia Comisión Europea insta ó Grupo de Expertos sobre a Alfabetización Mediática a examinar a situación actual da alfabetización mediática nas escolas dos países representados (Aguaded, 2013) co obxectivo de abordar con maior éxito a incorporación de las TIC a la educación.

Nesta liña, a xornada formativa pretende facilitar o traballo dos docentes aportando unha ferramenta útil para a observancia e desenvolvemento das capacidades e destrezas dos alumnos no uso educativo de Internet. Facilitando a actuación flexible na corrección de posibles GAP xerados polas distintas fendas que se presentan na accesibilidade e no uso das tecnoloxías a través da investigación-acción na aula.

 

different children and adolescents operate in different ways

The Finnish Barometers indicate that different children and adolescents operate in different ways in the media environment. Personal preferences in media develop at an early age, around the age of 3 or 4. Even before school age, there are already differences in media preference between boys and girls. For example, boys typically play games, use the internet and read comics more than girls do. Girls, instead, read more books than do
boys. The media environments of different age groups also differ. Between the ages of seven and nine, children still mainly prefer media content designed for children. By the age of 11, however, the media favourites and amounts of media use already resemble those of adolescents, for example in terms of internet behaviour. For young people, the internet is important, especially as a means of keeping in touch.
Children nowadays use the internet at an ever younger age. In a European comparison  from 2010, Finnish children and adolescents aged 9–16 had started using the web at an average age of 7. The data of the Children’s Media Barometer, which were collected in 2010 too, indicated that one out of three 3-year-olds, one half of 5-year-olds and two out of
three 6-year-olds were using the internet. The rapid advancement of technology produces user-friendly communication devices for the needs of children and adolescents. Tablets, for example, are becoming more common in families with children. Children also start
using mobile phones with an internet connection and other mobile devices at a younger age.

Por qué monitorizar?

Monitorizar las redes, se vuelve día a día un mecanismo de utilidad creciente para las estrategias de marketing y operaciones.  ¿Qué nos permite obtener un proceso de monitorización? Estas son algunos de sus beneficios:

 1.  Podemos conocer qué se dice de nuestros competidores y cómo se les percibe: Por contraste con nuestra propia oferta y comunicación podemos establecer el posicionamiento que tenemos frente a ellos producto a producto, marca por marca, categoría por categoría.
 2.  Saber qué se piensa de nuestra categoría y de nuestro sector: Un importante punto de partida para poder marcar las líneas de definición de la identidad digital de nuestra organización y nuestra oferta. En un mundo con creciente importancia de los valores que ejercen – y aspiran a transmitir – las organizaciones, saber cómo no ser incluido “en el mismo saco” cuando la imagen de una sector es negativa, es una ventaja. Por ejemplo.
 3.  Conocer cómo se me percibe a mi y a mis productos y servicios: Analizadas todas las menciones sobre nuestra marca, podremos concluir qué imagen está proyectando la organización y a qué procesos y operativos afecta…. y contrastarla con la que supuestamente consideramos que es o aspiramos a ser. Así, un proceso de monitorización y escucha efectiva, permite vincularse con objetivos claros de mejora y, gracias a la capacidad de rastreo permanente que permite la vida actual en las redes, hacer un seguimiento en plazos muy cortos corrigiendo y mejorando tácticas y estrategias.
 4.  Porque facilita la exclusividad de nuestra oferta y nuestra postventa personalizando más nuestros productos y servicios: Un buen análisis permite organizar a clientes potenciales en clusters de grupos de interés con necesidades concretas y construir procedimientos de atención y venta dirigidos a hipersegmentaciones de mercado difíciles de detectar por otros procedimientos.
 5.  Porque puedo tratar analizar y tratar adecuadamente cualquier crisis de reputación: Es una evidencia que la reputación de una compañía no se decide hoy en los medios convencionales sino que cualquier opinión controvertida y dañina para una empresa se transmite a toda velocidad a través de los usuarios 2.0. Detectar las conversaciones, seguir su crecimiento y evaluar el impacto real de las acciones tomadas para contrarrestar el daño causado es imposible sin un seguimiento estructurado y en tiempo real de las redes. A través de las conversaciones en las diferentes plataformas sociales es posible llegar a controlar las crisis reputacionales una vez que se han producido e, incluso, antes de que se produzcan.

En definitiva, un proceso de monitorización no es más que un mecanismo para mejorar la toma de decisiones en un rango amplísimo de situaciones. Permite introducir la voz del cliente en la mejora de procesos, perfeccionar la post-venta, optimizar los planes de medios, detectar lo valores percibidos de marca y construir los que deseamos, canalizar y revisar el impacto de las acciones de comunicación realizadas con nuestros medios… y todo ello con mejoras evidentes en profundidad, ámbito y velocidad con respecto a las herramientas del pasado.

Territorio creativo

Sorprendentemente e apesares dos esforzos en introducir as novas tecnoloxías da educación nas escolas cos Plans Avanza e Avanza 2, Internet na Aula, resulta que segundo o AIMC a xente conéctase menos a internet dende o centro de estudios ca do que xa se conectaba no 97. O mesmo pasa coas conexións dende o lugar de traballo.

Se esto fose certo, podería ser que estiveramos a tirar cos cartos publicos destinados a fomentar o uso das TIC. Dios queira que o EGM se equivoque, porque senón solo nos queda subir as audiencias co noso Proxecto Abalar para que veña a nos a Sociedade da Información. Non deixemos cair o PIB.

 

 

Relacións Familiares e usos de Internet

4.5. Family relationships

Differents studies have examined the influence of familiar context on the Internet use of adolescents[34] [35]. Particulary, communicative forms and unsatisfactory familiar relations have been related to intensive and problematic use of the Internet, and more specifically with applications orientated to interaction and communication[36] [37].
Regarding this point, the questionnaire contained a question which tried to investigate the subjective perception that the adolescents had of the type of relationship they had with their parents. Specifically, they were asked to indicate the way in which they rated their relationship with their parents, being able to choose from six possibilities: “Total trust: my parents trust me and I tell them everything that happens to me”, “Fairly close: we often talk about issues that worry us”, “My parents are very authoritarian and we hardly communicate”, “My parents are very authoritarian, but they listen to me”, “My parents have no idea what is happening in my life and I think they don’t even care” and, lastly, the option “Other” was included.
This question was transformed and recoded to capture two options: close and communicative relationships and authoritarian relationships (items one and two, coded as value 1) and/or with scarce or no communication (items three, four and five, coded as value 0); finally, the “other” option was treated as missing values by the system.
Other variables collected through the questionnaire and which were used in this study were: age (collected as a continuous variable), sex (man=0 and woman=1) and access to Internet from their own bedroom. Finally, the educational level variable, which was originally going to be included in the analysis, was eliminated in the end due to the high correlation with age, which could distort the results of the factor analysis.

Comunicación & Sociedad

12th Global Symposium for Regulators (GSR12)

To fully participate in today’s networked society and be part of tomorrow’s hyper-connected digital world, policy makers and regulators are faced with the challenge of meeting their national broadband goals and adopt appropriate means to further safe digital opportunities and inclusion of all. Implementing their broadband strategies requires them to cooperate with the industry, understand the changes taking place in the market, and adopt innovative regulatory measures and tools taking into consideration the transnational aspects of the digital networked society.

Participants will further share their views on net neutrality, spectrum policies, roaming, cloud computing, online safety with a focus on data protection and privacy, international and regional IP interconnection, public-private-partnerships to foster investment and deployment of broadband NGN networks and more. GSR will open with a high level interactive segment, focusing on transnational regulatory issues in a converged digital era, understanding the changing business dynamics and the role of regulation.

The first two days of GSR, the Global Regulators-Industry Dialogue (GRID, 2-3 October 2012) will be open to regulators, policy makers, ITU–D Sector Members. The third day (4 October 2012) will remain closed to regulators and policy makers.

 

UIT

Vámonos para México


Casualmente andivo por este país a Cahavela Vargas, andivo ó mesmo tempo que a #marchanegra se adentraba en Madrid e a xente se bota #alacalle contra os #recortes dicindo #quesejodan eles. Non sei porque a pesares de que case non estaba usando twitter me metín e non puiden deixar de seguir os acontecementos que convocan para hoxe venres 13 de xullo concentracións en todo o país ante as sedes do PP.
Abandonei estos días a elaboración da miña tese doutoral á que levaba adicándolle o 100% do meu tempo desde que estou parada . Fáltame o grupo de discusión, pero despois de ter falado estes días co meu director, (un dos dous), de pasarme días facendo RTs e amigos que non tiña, e exercitándome no uso da ferramenta coa que nunca estivera tantas horas seguidas e emocionándome moito por momentos, teño a estrutura do meu análise de contido que se me presentou esta noite mentres dormía, non como unha aparición, so como unha idea que me espertou de repente, de xeito natural, vamos.
Trala concentración de hoxe ante as sedes do PP, ou mañan a máis tardar procedo a somerxerme na última etapa desta tese, encantada de ter chegado polo menos ata este punto da comunicación.

Bicos :*

As redes sociais tenden a ser predominantes

“…experiencia de maneira profesional podemos dicir que si que detecto un gran medo por  parte dos mestres en xeral a participar e a traballar a través de e con equipos informáticos, fundamentalmente por falta de formación e por descoñecemento polo tanto. Respecto ós rapaces eu estou nun centro rural e polo tanto hai dous grupos: os que si teñen acceso a internet desde as súas casas e os rapaces que non teñen acceso e que si teñen gran descoñecemento á hora de utilizar todas as ferramentas informáticas e internet por suposto. Gracias a deus pódense guiar dos outros rapaces. Entre eles si comparten moito os coñecementos e por tanto si, hai un trasvase de información e cando os pos pola falta de equipos de dous en dous ti procuras xa facer unhas parellas … e si hai un trasvase de coñecementos. Fundamentalmente polo que teño detectado en canto lles deixas un pouco de liberdade Youtube e as redes sociais son o foco de atención, ahí e os xogos online, pero fundamentalmente Youtube e en canto avanzan nas idades as redes sociais tenden a ser predominantes”