Semiótica

A semiótica é sobretodo un punto de vista peculiar: unha perspectiva que consiste en preguntarse de que maneira as cousas se convirten en portadoras do significado. Así, a tarea da semiótica conleva a determinación dos criterios que poden axudar a diferenciar os tipos diversos de signos e outras clases de significacións. Dous casos bien coñecidos de tales tipoloxías son a tricotonomía de Peirce que separa o ícono, o índice e o símbolo, asi como la oposición entre o análogo e o dixital. Ambas distincións resultan ser insuficientes, se non inadecuadas, cando se confrontan ó sistema realmente existente de significación.

Unha explicación parcial deste estado de cousas é que un mismo signo pode xogar varios papeis ó mesmo tempo: unha imaxe pode representar algo, expresar algo, referirse ó seu propio carácter material, aludir a algo, ser una metáfora ou un constituir outro tipo de signo indirecto. Posto que a semiótica se interesa en encontrar reglas e regularidades xerais, intenta describir estos fenómenos como funcións xenéricas en unha certa clase de sístema.Descripción da Semiótica

Semiotica foi enormemente influinte nos estudios culturais. Ofrecendo a perspectiva dun análise científico de todo o rango de códigos usados na ‘cultura de masas’, a cultura ‘popular’, a cultura ‘de consumo’, ‘subculturas (dependiendo do énfase do comentarista), a semiotica feita para atraer ós críticos culturales e antropólogos. É fácil ver por qué un método que prometía explicar a linguaxe, o cine, a televisión, a radio, ou os periódicos, virábase tan atractivo. Certamente, na hábil análise dun Roland Barthes, non pode evitarse a sensación de que un está presenciando unha serie de revelacións. Pero hai críticas que facerlle ó método semiótico, sin importar o agradable que os traballos de Barthes poideran ser (e o aparente e profundamente impenetrable de outros’).

Se cadra a obxeción máis seria, ó meu parecer, é aquela feita por Don Slater, a saber, que o proxecto emprendido por Saussure é

    [describir] a estructura interna dun sistema de significado e na resposta a un tipo de pregunta bastante novo, non ¿“Por qué ela dixo eso?” ‘, “¿Por qué BMW é un símbolo de estatus?”,”¿’Por qué na nosa sociedade a tecnología connota masculinidade?”, senón “¿Cómo é que a estructura dun sistema de signos fai posible e ofrece certos recursos para certas declaracións, significados e asociacións e de maneira confiable?” ‘, ¿”Cómo se sostén en forma ordenada e intelixible o significado?”[18] Semiótica e Comunicación

Eco denomina a este conxunto de interpretantes Contido Nuclear (CN), sinalando que mentras o TC é privado o CN é público. Neste senso o CN é o modo en que intersubxectivamente establecemos os rasgos que compoñen o TC, de tal forma que o CN pode transmitirse creando TC en individuos que non tiveron percepción algunha do obxecto. ¿Acaso non identificaríamos hoxe en día un ornitorrinco sen telo visto xamáis sabendo que é unha especie de topo con pico de pato? ¿Non puido identificar Moctezuma os cabalos a primera vez que os veu gracias ás informacións que lle tiñan suministrado os seus emisarios? Como vimos, pois, o TC pódese constituir por dúas vías: a directamente perceptiva e a informada por un CN. Poderiamos chamar a esta segunda vía TC tentativo que podería chegar a ser tan imperfecto que impedise a identificación. Ó distinguir entre os casos empíricos (o ornitorrinco ou os cabalos) dos casos culturais (a amizade, a enfiteusis ou o matrimonio) ponse de manifesto que nos primeros vaise do TC ó CN, mentras que para os casos culturais sucede o contrario. En cualquera de ambos casos queda claro que tanto os TC como os CN son negociables sempre[7], fruto da cultura e as circunstancias.

Finalmente, unha vez os zoólogos acabaron os estudios sobre o ornitorrinco (en 1884, 86 anos despois do seu descobremento) sacadaríase o Contido Molar (CM), un tipo de coñecemento complexo que abarca unha gran cantidade de características. Sen embargo o CM de cabalo sería distinto para un zoólogo que para un xinete profesional, xa que as súas áreas de competencias son diferentes[8]. A suma dos distintos CM sería o coñecemento enciclopédico do caballo. Semiótica e Comunicación

Outros:
Introducción á Semiótica

Semiótica cultural da sociedade de imáxes
Semiótica, cognición e comunicación visual